بعد از مارکیت

superadmin
  1. بازرسي و تنفيذ قوانين و مقررات

بخش کنترول تبليغات و اشتهارات مسئول ارزيابي و تاييد اشتهارات و تصويب متون تبليغات طبق اسناد تقنيني مربوطه و معيارات اخلاقي و فني بوده و اطمينان از اينکه معلومات غلط به تجويز کنندگان و استفاده کنندگان نميرسد. اين بخش دو وظيفه ومسؤليت عمده خواهد داشت: اول ارزيابي اشتهارات و دوم تصويب تبليغات. 

  1. کنترول تبليغات و اشتهارات

بخش سرويلانس فارمکوويژيلانس به همکاري کميته تخنيکي مربوطه و نهاد هاي مرتبط مسئول سرويلانس منظم و  جمع آوري هر نوع معلومات درمورد مصئونيت (بخصوص عوارض نا گوار)، کيفيت و موثريت محصولات ثبت شده ، تحليل و تحقيق علمي در مورد معلومات جمع آوري شده و اراية سفارشات بر اساس دريافت ها  به ادارة ملي تنظيم ادويه و محصولات صحي، ميباشد.   اين بخش  با توجه به نوع فعاليت ها، حد اقل  ديپارتمنت هاي ذيل را دارا خواهد بود:

مرکز جمع آوري و تحليل معلومات فارمکو ويژيلانس   بخش  جمع آوري شکايات ازکيفيت ادويه و محصولات صحي

هر ديپاتمنت داراي يک مسئول و چندين متخصص بازرسي بوده و تمام ماموريت هاي بازرسي طبق طرزالعمل هاي معياري و ابزار معين کتبي صورت ميگيرد. اين بخش، مسئول هماهنگي  و جمع آوري دوبارة محصولات مضر از بازار، نظارت از  هدر کردن و امحاي مصئون ادويه و جمع آوري ارقام ادويه هدر شده در کشور ميباشد.

  1. سرويلانس مارکيت (فارمکوويژيلانس)

اين بخش مسئول بازرسي از و تطبيق احکام تاديبي (به همکاري مراجع مربوط) بالاي تمام تاسيسات دولتي و خصوصي است که در توليد، توريد، ذخيره، پخش و توزيع ادويه و محصولات صحي، ذيدخل اند، ميباشد. بازرسي ها ميتواند قبل ازاعطاي جواز بمنظور بررسي مناسب بودن تاسيسات مذکور در مطابقت با معيارات پيشنهاد شده براي فعاليت مورد نظر انجام يابد و يا هم بعد از اعطاي جواز جهت اطمينان از تطبيق معيارات و يا رسيده گي به شکايات صورت گيرد. اين بخش نيز با توجه به حجم و تخصص مورد نياز حد اقل متشکل از سه ديپارتمنت ذيل ميباشد.

بازرسي کارخانه هاي توليدي داخلي و خارجي و اعطاي تصديق نامة روش هاي خوب توليد براي توليد کننده گان داخلي بازرسي از مراکز ذخيره و پخش محصولات بازرسي از دواخانه ها ، طبابت سنتي و ساير محصولات صحي در بازار