د افغانستان و خوړو او درملو ملي اداره

34.519485901816, 69.174653291702

Contact information

کابل
0788080101
info@afda.gov.af