خواړه او درمل مهالنۍ

د خوړو او درملو کلي اداری مجله چی د خواړه او درمل مهالنۍ په نامه دی ۱۴۰۲ هـ.ش کال کې چاپ شوی.

 

مسوول مدیر: داکتر جاوید هژیر

کتنپلاوی: مولوی عبدالبصیر قانع

خبریال: حکمت الله هوتک

ډیزاینر: داکتر جاوید هژیر

د اړیکو شمیرې: ۰۷۸۸۰۸۰۱۰۱ --- ۰۷۰۰۱۷۰۰۹۱

info@afda.gov.af برېښنالیک:

www.afda.gov.af ویب پاڼه:

پته: کابل ښار، دویمه ناحیه، ده افغانان

 

خواړه او درمل مهالنۍ

/sites/default/files/2023-10/1_magazine_final_1401_edited_for_website_compressed.pdf